text-to-speech

The technology that converts text into computerized speech. This is often used by banks, utility customer service systems, and some Web sites.

text-to-speech
Công nghệ chuyển đổi văn bản thành giọng nói được điện toán hóa. Công nghệ này thường được sử dụng bởi các ngân hàng, các hệ thống phục vụ khách hàng thiết thực và một số Web site.


Published:

PAGE TOP ↑