text speech

Converting text into voice output using speech synthesis techniques. Although initially used by the blind to listen to written material, it is now used extensively to convey financial data and other information via telephone for everyone.

text speech
Chuyển văn bản thành việc xuất giọng nói bằng cách dùng các kỹ thuật tổng hợp tiếng nói. Mặc dù bắt đầu được dùng bởi người mù khi nghe tài liệu được viết, nhưng bây giờ nó được dùng một cách rộng rãi để khảo sát dữ liệu tài chính và các thông tin khác qua đường điện thoại cho mọi người.


Published:

PAGE TOP ↑