text mode

(1) A screen display mode that displays only text and graphics.

(2) A program mode that allows text to be entered and edited.

Chế độ văn bản
(1) Một chế độ hiển thị màn hình mà chỉ hiển thị màn hình chứ không hiển thị đồ họa

(2) Một chế độ chương trình cho phép text nhập vào và hiệu chỉnh text.


Published:

PAGE TOP ↑