text messaging

This relates to mobile or cell phone technology that enables the user to send text messages via the telephone. These messages are inexpensive to send, but-owing to the small screen and the limited keyboard-the messages are kept short, often making wide use of acronyms.

gởi thông báo bằng văn bản
Điều này liên quan đến một công nghệ điện thoại di động cho phép người dùng gởi các thông báo bằng văn bản qua điện thoại. Những thông báo này không tốn kém khi gởi nhưng do màn hình nhỏ và bàn phím giới hạn, các thông báo được giữ ngắn, thường được tận dụng nhiều từ ghép.


Published:

PAGE TOP ↑