text management

The creation storage and retrieval capabilities that can search for text based on a variety of criteria. Although a word processor manages text, it usually has limited retrieval capabilities.

Quản lý văn bản
Sự tạo ra, lưu trữ và truy xuất của văn bản. Nó hàm chỉ các khả năng thu xuất linh hoạt mà có thể tìm kiếm cho văn bản dựa trên nhiều tiêu chuẩn. Mặc dù một bộ xử lý từ quản lý văn bản nhưng nó thường đã giới hạn các khả năng truy tìm.


Published:

PAGE TOP ↑