text entry

Entering alphanumeric text characters into the computer. It implies typing the characters on a keyboard. See data entry.

nhập văn bản
Nhập các ký tự văn bản số và chữ vào máy tính. Nó ám chỉ việc gõ các ký tự trên một bàn phím. Xem data entry.


Published:

PAGE TOP ↑