text box

An onscreen rectangular frame into which you type text. Text boxes are used to add text in a drawing or paint program. The flexibility of the text box is detext boxmined by the software. Sometimes you can keep on typing and the box expands to meet your input. Other times, you have to go into a different mode to widen the frame, then go back to typing in more text.

hộp văn bản
Một khung hình chữ nhật trên màn hình để bạn gõ nhập văn bản vào. Những textbox được để bổ sung văn bản trong chương trình vẽ hay tô màu. Sự linh hoạt của textbox được xác lập bởi phần mềm. Đôi khi bạn có thể tiếp tục gõ và hộp mở rộng thêm để đáp ứng dữ liệu nhập của bạn. Nhiều lúc bạn phải dùng một chế độ khác để mở rộng khung, sau đó bạn mới quay trở lại để đánh thêm văn bản.


Published:

PAGE TOP ↑