text based

Also called charactext based based, the display of text and graphics as a fixed set of predefined charactext baseds. For example, 25 rows of 80 columns. Contrast with graphics based.

dựa vào văn bản
Còn được gọi là được dựa vào ký tự, sự hiển thị của các văn bản và những đồ họa như một tập hợp các ký tự được xác định trước. Ví dụ, 25 hàng của 80 cột. Trái với graphics based.


Published:

PAGE TOP ↑