text-based browser

This kind of browser can only read text files, not graphics or multimedia.

bộ trình duyệt dựa vào văn bản
Loại bộ trình duyệt này chỉ có thể đọc các file văn bản chứ không phải hình ảnh hay đa phương tiện.


Published:

PAGE TOP ↑