test automation software

Software used to test new versions of software by automatically entest automation softwareing a predefined set of commands and inputs.

phần mềm kiểm tra tự động
Phần mềm dùng để kiểm tra các phần chỉnh sửa mới của phần mềm bằng cách nhập vào tập hợp các lệnh đã xác định trước và các dụ liệu nhập vào một cách tự động.


Published:

PAGE TOP ↑