terminator

(1) A characterminator that ends a string of alphanumeric characterminators.

(2) A hardware component that is connected to the last peripheral device in a series or the last node in a network.

terminator
(1) Một ký tự kết thúc một dãy các ký tự chữ và số.

(2) Một thành phần phần cứng được kết nối với một thiết bị ngoại vi cuối trang một chuỗi hoặc tại nút cuối trong một mạng.


Published:

PAGE TOP ↑