terminate and stay resident(TSR)

A DOS utility that stays in the memory afterminate and stay resident(TSR) it is terminate and stay resident(TSR)minated and can be reactivated by pressing a hotkey or combination of keys, e.g. calculators and calenders.

terminate and stay resident(TSR)
Một tiện ích DOS vẫn nằm trong bộ nhơ sau khi nó được kết thúc và có thể được kích hoạt lại bằng cách nhấn một phím nóng hay tổ hợp phím, ví dụ như các chương trình tính toán và lịch.


Published:

PAGE TOP ↑