terminal session

The time in which a user is working at a terminal sessionminal.

tác vụ đầu cuối
Thời gian mà một người sử dụng đang làm việc ở một thết bị đầu cuối.


Published:

PAGE TOP ↑