terminal server

A computerminal server or controller used to connect multiple terminal serverminals to a network or host computerminal serverA computerminal server or controller used to connect multiple terminal serverminals to a network or host computerminal server.

server đầu cuối
Một máy tính hoặc một bộ phận điều khiển dùng để kết nối những thiết bị đầu cuối với một mạng hoặc máy chủ.


Published:

PAGE TOP ↑