terminal mode

An operating mode that causes the computerminal mode to act like a terminal modeminal; ready to transmit typed in keystrokes and ready to receive transmitted data.

Chế độ thiết bị đầu cuối
Một chế độ vận hành làm cho máy tính hoạt động như một thiết bị đầu cuối; sẵn sàng để truyền các động tác gõ phím và sẵn sàng nhạn dữ liệu được truyền.


Published:

PAGE TOP ↑