tera-

This tera-m denotes one trillion according to the US system. (In the US system tera-a- denotes one thousand billion. In the British system, tera-a- denotes one million million). When referring to bytes, tera-a refers to 1,024 to the power of four.

tera-
Từ náy biểu thị một tỷ tỷ theo hệ Mỹ. (Trong hệ Mỹ tera-a-biểu thị một ngàn tỷ. Trong hệ Anh, tera-a biểu thị một triệu). Khi đề cập đến các bytes, tera-a bằng 1.024 lũy thừa 4.


Published:

PAGE TOP ↑