temporary swap file

In Microsoft Windows, a disk file that is set aside for the storage and retrieval of program instructions or data in the program’s 386 Enhanced mode. This storage space is used in virtual memory operations, which use disk space as a seamless extension of random access memory (RAM).

tập tin trao đổi tạm
Trong MIcrosoft Windows, đây là một tập tin trên đĩa, chi được tạo ra trong khi Windows đang chạy, và được tạo ra trong khi Windows đang chạy, và được dùng để lưu trữ và phục hồi lại các chỉ lệnh chương trình hoặc các dữ liệu trong chế độ 386 Enhanced. Không gian lưu trữ này dược dùng cho bộ nhớ ảo, nó dùng không gian đĩa như là một sử phát triển liền khối của bộ nhớ RAM.


Published:

PAGE TOP ↑