temporary file

This term refers to the kind of file that can be deleted when it is no longer required, in contrast to a permanent file.

file tạm thời
Từ này ám chỉ các file có thể bị xóa khi không còn được cần đến, trái với một file thường trực.


Published:

PAGE TOP ↑