template

Describes the kind of file that contains a format for a document type and carries preset information. It can be used to create a letter that the user may want to send out to many people-with only small changes for each person, such as address.

mẫu
Mô tả kiểu file chứa một dạng trong một loại tài liệu và chứa thông tin được xác lập sẵn. Nó có thể được sử dụng để tạo một bức thư mà người dùng có thế muốn gởi đến nhiều người-với chỉ những thay đổi nhỏ cho mỗi người, chẳng hạn như địa chỉ.


Published:

PAGE TOP ↑