TEMPEST

Security against external radiation from data processing equipment. Equipment and cables that meet TEMPEST requirements have extra shielding in order to prevent data signals from escaping and being picked up by unauthorized listeners.

TEMPEST
Bảo vệ chống lại bức xạ bên ngoài từ thiết bị xử lý thông tin. Thiết bị và những dây cáp đáp ứng yêu cầu TEMPEST có sự bảo vệ phụ để ngăn chặn những tín hiệu dữ liệu khỏi thoát ra và được thu thập bởi những người nghe không được phép.


Published:

PAGE TOP ↑