Telex

An international, dialup data communications service administered in the U.S. by AT&T, MCI and other providers. In the 1960s, it was the first worldwide, realtime data communications service to use terminals for transmitting and receiving messages. Prior to Telex, telegrams and cablegrams were the primary method for delivering a text message. Although diminishing each year, Telex is still used for commerce in more than 200 countries.

Telex
Một dịch vụ truyền thông dữ liệu quay số quốc tế được điều hành ở Mỹ bởi AT&T, MCI và các nhà cung cấp khác. Vào thập niên 1960, lần đầu tiên trên toàn thế giới dịch vụ truyền thông dữ liệu thời gian thực dùng các thiết bị đầu cuối để truyền và nhận thông tin. Mặc dù đang giảm bớt hàng năm, Telex vẫn được dùng trong thương mại ở hơn 200 nước.


Published:

PAGE TOP ↑