teletypewriter

A low speed teleprinter, often abbreviated “TTY”.

máy điện báo đầu cuối
Một máy in từ xa với tốc độ chậm, thường được viết tắc là “TTY”.


Published:

PAGE TOP ↑