teletype(TTY)display

A method of displaying characters on a monitor in which characters are generated and sent, one by one, to the video display; as the characters are received, the screen fills, line by line. When full, the screen scrolls up to accommodate the new lines of characters appearing at the bottom of the screen.
The teletype display mode should be familiar to DOS users. This mode uses a teletype display for accepting commands and displaying messages. See charactermapped display.

hiển thi kiểu điện báo
Một phương pháp hiển thị các ký tự trên màn hình, trong đó các ký tự được tạo ra và gửi từng cái đến màn hình video; khi tiếp nhận các ký tự này, màn hình sẽ điền vào theo từng dòng một. Khi đầy màn hình sẽ cuộn lên để chứa các dòng ký tự mới xuất hiện ở dưới cùng.
Những người dùng DOS phải làm quen với chế độ điện báo bày. DOS dùng cách hiển thị này để tiếp nhận và hiển thị các thông báo. Xem charactermapped display.


Published:

PAGE TOP ↑