Teletype

The trade name of Teletype Corporation, which refers to a variety of teleprinters used for communications. The Teletype was one of the first communications terminals in the U.S.

Teletype
Tên thương mại của Teletype corporation, chỉ một sự đa dạng của những máy in từ xa dùng trong truyền thông. Teletype là một trong những thiết bị đầu cuối truyền thông đầu tiên ở Mỹ.


Published:

PAGE TOP ↑