teleprocessing

An early IBM term for data communications. It means “long distance” processing.

teleprocessing
Một thuật ngữ IBM đầu tiên cho dữ liệu truyền thông. Nó có nghĩa là tiến trình “long distance” (đường dài).


Published:

PAGE TOP ↑