telephony

The science of converting sound into electrical signals, transmitting it within cables or via radio and reconverting it back into sound.

telephony
Khoa học về chuyển âm thanh vào trong những tín hiệu điện, truyền tải trong dây cáp hoặc theo đường truyền thanh và chuyển đổi ngược lại thành âm thanh.


Published:

PAGE TOP ↑