telephony server

A computer in a network that provides telephone integration. The term may refer to the entire system or to just the plug-in boards and software. An Internet telephony server links phone lines to the Internet.

telephony server
Một máy tính trên một mạng cung cấp sự hòa nhập điện thoại. Thuật ngữ để chỉ toàn bộ hệ thống hoặc chỉ là phần mềm hoặc bản mạch plug-in. Một ngành phục vụ điện thoại mạng Internet liên kết các đượng dây điện thoại lên mạng.


Published:

PAGE TOP ↑