Telephony Server API(TSAPI)

A piece of equipment designed to improve operations between PCs and telephones.

Telephony Server API(TSAPI)
Một thiết bị được thiết kế để cải tiến các hoạt động giữa PC và các điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑