telemedicine

Computerized medical applications, such as medical Web sites, remote diagnostics used in isolated communities, and surgery directed by a surgeon from a remote location.

telemedicine
Các ứng dụng khoa được điện toán hóa chẳng hạn như các Web site y tế, sự chẩn đoán từ xa được áp dụng trong các cộng đồng biệt lập và phòng khám bệnh được hướng dẫn bởi một bác sĩ phẩu thuật từ một vị trí từ xa.


Published:

PAGE TOP ↑