telegraph

A lowspeed communications device that transmits up to approximately 150 bps. telegraphgraph grade lines, steaming from the days of Morse code, can’t transmit a voice conversation.

telegraph
Một thiết bị truyền thông ở tốc độ chậm, tốc độ ước tính 150 baud mỗi giây. Những dòng cấp telegraphgraph không thế truyền đi cuộc đàm thoại bắt nguồn từ thời gian sử dụng của mã Morse.


Published:

PAGE TOP ↑