telecottage

An office that is completely computerized and Internet-linked. It can be a home office or a community resource, usually found in an isolated place.

telecottage
Một cơ quan được hoàn toàn điện toán hóa và được liên kết Internet. Nó có thế là một văn phòng gia đình hay một nguồn tài nguyên cộng đồng thường được tìm thấy tại một nơi biệt lập.


Published:

PAGE TOP ↑