telecopying(long distance copying)

The formal term for fax.

telecopying(copy đường dài)
Thuật ngữ chính thức sử dụng cho fax.


Published:

PAGE TOP ↑