telecommunity

A society in which information can be transmitted or received freely between all members without technical incompatibilities.

telecommunity
Một xã hội mà thông tin có thể truyền đi hoặc thu lại tự do giữa tất cả các thành viên mà không có sự không hòa hợp kỹ thuật.


Published:

PAGE TOP ↑