tele

Operations performed remotely or by telephone.

tele
Các hoạt động được thực hiện cách xa bằng điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑