telco(TELephone COmpany)

A company that provides telco(TELephone COmpany)phone services. It generally refers to the local telco(TELephone COmpany)phone companies rather than the long distance suppliers.

telco(TELephone COmpany)
Một công ty cung cấp các thiết bị điện thoại. Nó thường ám chỉ các công ty điện thoại địa phương hơn là những nhà cung cấp đường dài.


Published:

PAGE TOP ↑