technical support

The back-up service offered by Internet Service Providers, some Web sites, and hardware and software manufacturers, to help clients who are experiencing operational difficulties. The quality of technical support, as reported by online reviewers in the computer press, and general word-of-mouth, can prove to be a ley factor for many people when thay are thinking of signing up with an Internet-based service.

sự hỗ trợ kỹ thuật
Dịch vụ hỗ trợ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ Internet; một số Web site và các nhà sản xuất phần cứng và phần mềm để trợ giúp những khách hàng gặp những sự cố về hoạt động. Chất lượng hỗ trợ kỹ thuật, như được báo cáo bởi các bài bình luận trực tuyến, những nhà bình luận trong tạp chí máy tính và bài điễn văn chung có thể chứng tỏ là một yếu tố chính đối với nhiều người khi họ xem xét đến việc đăng ký một dịch vụ trên Internet.


Published:

PAGE TOP ↑