techie(slang)

A term that is widely used when describing the kind of person who is believed to possess considerable Internet technology skills In business environments, a techie often refers to a technical support person.

techie(từ lóng)
Môt thuật ngữ được sử dụng rộng rãi khi mô tả loại người được tin là có các kỹ năng công nghệ Internet đáng kể trong các môi trường kinh doanh, một techie thường ám chỉ một người hỗ trợ kỹ thuật.


Published:

PAGE TOP ↑