tech support

Technical assistance from the hardware manufacturer or software publisher. Unless you have a simple, straightforward question, in order to get help from a tech support representative, place your tech supportphone call while you are at your computer.
Intermittent problems are very difficult to resolve. If you cannot recreate the problem on screen, there may be very little a tech support person can do to help you.

tech support
Sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất phần cứng hoặc nhà xuất bản phần mềm. Trừ khi bạn có một nghi vấn đơn giản trực tiếp, hãy định vị cuộc gọi điện thoại của bạn trong khi bạn sử dụng máy tính để tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà đại diện hỗ trợ kỹ thuật.
Những sự cố gián đoạn thì rất khó giải quyết. Nếu bạn không thể tạo ra lại sự cố đó trên màn hình, thì ít khi một nhân viên hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp bạn.


Published:

PAGE TOP ↑