tearoff menu

An onscreen menu or palette that can be moved off of its primary position and relocated to any part of the screen.

tearoff menu
Một menu hoặc bảng màu trên màn hình có thể được di chuyển theo vị trí đầu tiên của nó và định vị lại ở bất cú phần nào trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑