TDMA(Time Division Multiple Access)

A cellular telephone technology that triples the capacity of the original analog method (EDMA). It divides each channel into three subchannels providing service to three users instead of one. See FDMA, CDMA and CDPD.

TDMA(Time Division Multiple Access)
Một công nghệ điện thoại truyền sóng theo ố ngăn công suất gấp ba lần phương pháp tương tự góc. Nó chia mỗi kênh thành ba kênh phụ cung cấp dịch vụ cho ba người dùng thay vì là một. Xem FDMA, CDMACDPD.


Published:

PAGE TOP ↑