TCU(Transmission Control Unit)

A communications control unit controlled by the computer that does not execute internally stored programs. Contrast with front end processor, which executes its own instructions.

TCU(Transmission Control Unit)
Một bộ phận điều khiển truyền thông được điều khiển bởi máy vi tính vốn không thực thi những chương trình chứa bên trong. Trái với front end processor vốn thi hành những hướng dẫn của nó.


Published:

PAGE TOP ↑