TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

A communications protocols developed under contract from the U.S. Department of Defense to internetwork dissimilar systems. It is a defacto UNIX standard, now supported on almost all platforms.
TCP/IP is the protocol of the Internet. File Transfer Protocol (FTP) and Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) provide file transfer and email. The Telnet protocol provides terminal emulation for all types of computers in the network.
TCP controls data transfer. IP provides the routing. The combination of TCP/IP, NFS and NIS comprise the primary networking components of UNIX.

TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
Những giao thức truyền thông được phát triển theo hợp đồng từ Ú. Department ò Defense cho những hệ thống khác nhau liên mạng, một tiêu chuẩn thực tế UNIX hiện nay được hỗ trợ trên hầu hết các nền. TCP/IP là một giao thức của mạng Internet. File Transfer Protocol (FTP) và Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) cung cấp tính năng chuyển tập tin và email.
Giao thức Telnet đưa ra sự mô phỏng thiết bị đầu cuối cho tất cả các loại máy tính trên mạng. TCP điều khiển chuyển dữ liệu. IP cung cấp đường truyền tải. Sự kết hợp của TCP/IP, NFS và NIS tạo nên các thành phần nối mạng phụ của NIX.


Published:

PAGE TOP ↑