Tcl/Tk(Tool Command Language/ToolKit)

Pronounced “tickle” or “ticklet”, it is an interpreted script language that is used to develop a variety of applications, including GUIs, prototypes and CGI scripts. Created for UNIX at the University of California at Berkeley, it now runs on PCs and Macs and is primarily supported by SunSoft.

Tcl/Tk(Tool Command Language/ToolKit)
Được phát âm là “tickle” hoặc “ticklet”, nó là các ngôn ngữ mã được diễn dịch dùng để phát triển nhiều trình ứng dụng, bao gồm các GUI, các mẫu gốc và các script CGI. Sử dụng cho UNIX ở trường đại học California, Berkeley hiện nay nó chạy trên máy tính PC và Mac và phụ trợ chủ yếu bởi Sunsoft.


Published:

PAGE TOP ↑