Tbytes/sec(TeraBYTES per SECond)

Trillion bytes per second.

Tbytes/sec(TeraBYTES per SECond)
Một nghìn tỷ byte trên mỗi giây.


Published:

PAGE TOP ↑