TAWPI(The Association for Work Process Improvement, Boston, MA, www.tawpi.org)

A membership organization dedicated to the improvement of work processes in data capture, document and remittance processing. It was formerly the Recognition Technology Users Association (RTUA), founded in 1970.
In 1993, RTUA merged with DEMA (Association for Input Technology and Management) and various OCR/Scanner/Fax associations and changed its name to TAWPI.

TAWPI(The Association for Work Process Improvement, Boston, MA, www.tawpi.org)
Một tổ chức các hội viên chuyên cải tiến các tiến trình công việc bằng cách nắm bắt dữ liệu, lập tài liệu và chuyển ngân phiếu. Trước đây nó được gọi là Recognition Technology Users Association (RTUA) được sáng lập vào năm 1970.
Năm 1993, RTUA liên kết với DEMA (Association for Input Technology and Mângement) và nhiều hiệp hội như OCR/Scanner/Fax và thay đổi tên thành TAWPI.


Published:

PAGE TOP ↑