taskbar

The taskbar is the bar that runs by default along the bottom of the Microsoft Windows display screen and shows which task is currently active and which others are open and available for use. The systems tray section of the taskbar reveals programs that are opened automatically when Windows starts up.
The taskbar can be moved to a different location simply by clicking and dragging it.

thanh tác vụ
Thanh tác vụ là thanh chạy theo mặc định nằm dộc theo phần dưới cùng của màn hình hiển thị Microsoft Windoes và cho thấy tác vụ nào hiện hoạt động và các tác vụ khác đang mở và có sẵn để sử dụng. Phần khay hệ thống của thanh tác vụ hiển thị các chương trình được mở tự động khi Windows khởi động. Thanh tác vụ có thể được di chuyển đến một vị tri khác băng cách nhấp và rê nó .


Published:

PAGE TOP ↑