task

A single process or program that is being managed by the operating system. The task is assigned a task number by the operating system and is provided with system resources and is provided with system resources and disk space.
A complex program may be split into several tasks, which is known as multithreading.

tác vụ
Một tiến trình hay chương trình đơn đang được quản lý bởi hệ điều hành. Tác vụ được gán một số tác vụ bởi hệ điều hành và được cung cấp các nguồn tài nguyên hệ thống và khoảng trống đĩa. Một chương trình phức tạp có thể được phân chia thành nhiều tác vụ, điều náy được gọi là xử lỳ đa phương.


Published:

PAGE TOP ↑