task swapping

Switching between two applications by copying the current running program to disk or other highspeed storage device (auxiliary memory, )EMS, etc.) and loading another program into that program space.

task swapping
Hoán đổi giữa hai trình ứng dụng bằng cách copy chương trình hiện đang chạy vào đĩa hoặc thiết bị lưu trữ có tốc độ cao (bộ nhớ phụ, EMS…) và tải chương trình khác vào chỗ trống của chương trình đó.


Published:

PAGE TOP ↑