task management

The part of the operating system that controls the running system that controls the running of one or more programs (tasks) within the computer at the same time.

task management
Bộ phận của hệ thống hoạt động điều khiển chạy một hoặc nhiều chương trình (hoạt động) trên máy tính cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑