target

This is a description of the user or group of users at whom a particular kind of Web site might be aimed. It is a term that is frequently used in marketing circles For example, the target market of a fashion e-zine might be women that are aged between 18 and 25.

đích, mục tiêu
Đây là một phần mô tả về người dùng hay nhóm người dùng mà một loại Web site nào đó có thể được nhắm vào. Nó là một từ thường được sử dụng trong các giới tiếp thị. Ví dụ, thi, trường đích của một e-zine thời trang có thể là phụ nữ ở độ tuổi giữa 18 và 25.


Published:

PAGE TOP ↑